Inovace bakalářských studijních oborů se zaměřením na spolupráci s praxí

Aktivity

  1. Inovace studijních plánů
  2. Proškolení cílové skupiny pracovníků Matematického ústavu
  3. Motivační přednášky odborníků z praxe
  4. Zavedení nového systému praxe studentů
  5. Vytvoření interaktivních distančních studijních opor
  6. Zavedení systému hodnocení kvality výuky
  7. Zavedení systému monitoringu uplatnitelnosti absolventů na trhu práce
  8. Pilotní běh výuky inovovaných a nových předmětů bakalářských oborů
  9. Zavedení systému popularizace studia matematiky
  10. Kontinuální evaluace činností a výstupů projektu

1. Inovace studijních plánů

Inovace budou vycházet z požadavků na změny obsahu a forem výuky, jež vyplynuly s dotazníkového šetření mezi absolventy bakalářských oborů a poskytovateli praxe. Významný podíl na úspěšné realizaci aktivity budou mít partneři projektu a to především při formulaci aktuálních požadavků na potřebné kompetence absolventů a při implementaci změn do studijních plánů. Inovativní změny budou směřovány ke zvýšení schopností studentů uplatnit se v praxi. Zvláštní důraz bude kladen na eliminaci deficitů, jež vyplynuly z výzkumu připravenosti absolventů pro praxi (zvýšení jazykových dovedností, schopnost aplikovat exaktní postupy v reálné podnikové praxi, schopnost práce v týmu, zlepšení komunikačních dovedností). Inovace budou taktéž konzultovány s významnými poskytovateli praxe z minulého období a předními odborníky – konzultanty v oboru aplikované matematiky, matematických metod v ekonomice a krizového řízení. Aktivita bude zahrnovat následující činnosti návrh nových předmětů, návrh předmětů k inovaci, zpracování sylabů inovovaných a nově zařazených předmětů, sestavení inovovaných studijních plánů. Aktivita je směřována k cílové skupině studentů Matematického ústavu v Opavě.

Výstupem aktivity budou inovované studijní plány jednotlivých oborů připravené ke schválení akademickým senátem Slezské univerzity v Opavě.