Inovace bakalářských studijních oborů se zaměřením na spolupráci s praxí

Aktivity

  1. Inovace studijních plánů
  2. Proškolení cílové skupiny pracovníků Matematického ústavu
  3. Motivační přednášky odborníků z praxe
  4. Zavedení nového systému praxe studentů
  5. Vytvoření interaktivních distančních studijních opor
  6. Zavedení systému hodnocení kvality výuky
  7. Zavedení systému monitoringu uplatnitelnosti absolventů na trhu práce
  8. Pilotní běh výuky inovovaných a nových předmětů bakalářských oborů
  9. Zavedení systému popularizace studia matematiky
  10. Kontinuální evaluace činností a výstupů projektu

10. Kontinuální evaluace činností a výstupů projektu

Evaluační proces představuje důležitou řídící činnost, zabezpečující kvalitu výsledků projektu s důrazem na jejich inovativní charakter. Jejím smyslem je vyhodnotit stav, kvalitu a dopad vykonané aktivity nebo vytvořeného produktu na cílovou skupinu.

Evaluace bude probíhat průběžně a bude mít dvě základní formy:

1. interní evaluace – bude zahrnovat posuzování výstupů v pravidelných měsíčních intervalech při poradách řídícího týmu projektu, výsledky budou součástí monitorovacích zpráv.

2. sebeevaluace – bude se týkat jednotlivých aktivit, na nichž se účastní širší rámec řešitelů. Řešitelé budou on-line odpovídat na otázky hlavního manažera projektu, které budou sloužit k posouzení aktuálního stavu řešené aktivity. Odpovědi řešitelů poslouží k okamžité korekci právě probíhající aktivity a přispějí ke zkvalitnění výsledků projektu.