Inovace bakalářských studijních oborů se zaměřením na spolupráci s praxí

Aktivity

  1. Inovace studijních plánů
  2. Proškolení cílové skupiny pracovníků Matematického ústavu
  3. Motivační přednášky odborníků z praxe
  4. Zavedení nového systému praxe studentů
  5. Vytvoření interaktivních distančních studijních opor
  6. Zavedení systému hodnocení kvality výuky
  7. Zavedení systému monitoringu uplatnitelnosti absolventů na trhu práce
  8. Pilotní běh výuky inovovaných a nových předmětů bakalářských oborů
  9. Zavedení systému popularizace studia matematiky
  10. Kontinuální evaluace činností a výstupů projektu

3. Motivační přednášky odborníků z praxe

Po dobu projektu se uskuteční 15 motivačních přednášek odborníků z praxe. Témata budou volena v přímé vazbě na inovované,resp. nově zaváděné předměty. Cílem přednášek je ukázat studentům možnosti řešení konkrétních problémů praxe pomocí exaktních metod a tím je motivovat ke studiu témat aktuálně požadovaných budoucími zaměstnavateli. Motivační přednášky budou probíhat v prostorách Matematického ústavu v Opavě a budou přístupny studentům a pedagogům Slezské univerzity v Opavě, příp. odborné veřejnosti. V případě dohody s přednášejícím budou přednášky zaznamenány audiovizuální technikou a budou zpřístupněny na webových stránkách Matematického ústavu v Opavě, případně partnera Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Klíčová aktivita je směřována k cílové skupině studentů a akademických a ostatních pracovníků Matematického ústavu v Opavě.

Výstupem bude počet členů cílových skupin zúčastněných na motivačních přednáškách doložený prezenčními listinami.