Inovace bakalářských studijních oborů se zaměřením na spolupráci s praxí

Aktivity

  1. Inovace studijních plánů
  2. Proškolení cílové skupiny pracovníků Matematického ústavu
  3. Motivační přednášky odborníků z praxe
  4. Zavedení nového systému praxe studentů
  5. Vytvoření interaktivních distančních studijních opor
  6. Zavedení systému hodnocení kvality výuky
  7. Zavedení systému monitoringu uplatnitelnosti absolventů na trhu práce
  8. Pilotní běh výuky inovovaných a nových předmětů bakalářských oborů
  9. Zavedení systému popularizace studia matematiky
  10. Kontinuální evaluace činností a výstupů projektu

4. Zavedení nového systému praxe studentů

Součástí studia bakalářských oborů jsou od roku 2001 předměty Praxe I., II. V rámci těchto předmětů docházejí studenti 3. ročníků jeden den v týdnu po dobu akademického roku do subjektů poskytujících praxi. Stávající systém vyžadoval malou míru aktivity studentů a neumožňoval jim zapojit se ve větším rozsahu do řešení reálných problémů poskytovatelů praxe. Nový systém praxe bude založen na následujícím konceptu. Praxi budou vykonávat mezioborové řešitelské týmy studentů, do kterých budou zařazeni studenti 3. ročníků všech tří inovovaných oborů. Týmy budou vedeny pedagogem Matematického ústavu. Každý tým bude vybaven notebookem a potřebným softwarem (např.: Windows, MS Office, MS Project, Statistica, WinQSB). Členové týmů budou průběžně pracovat na úkolech formulovaných pracovníky poskytovatelů praxe. V první fázi (01–09 2011) bude nastaven systém. Bude se jednat zejména o implementaci nového systému praxe do učebních plánů oborů, vypracování zásad sestavování týmů, stanovení zásad práce v týmech, stanovení kritérií a způsobu hodnocení práce týmů, návrh textu smlouvy s poskytovateli praxe, případně další potřebné dokumenty. Ve 2. fázi proběhne ověření nového systému u dvou poskytovatelů praxe partnerů projektu (Model Obaly a.s., Statutární město Opava) a dalších vybraných poskytovatelů praxe v průběhu ak. roku 2011/2012. Zkušenosti budou využity ke korekci systému. Ve třetí fázi bude v akademickém roce 2012/2013 upravený systém zaveden do výuky. Předpokládá se práce týmů u cca 10 poskytovatelů praxe.

Nový systém praxe přinese studentům intenzivnější kontakt s potenciálními zaměstnavateli, umožní jim ověřovat si získané teoretické poznatky na reálných úlohách a studenti se naučí pracovat v týmu.

Výstup tvoří základní dokumenty nového systému praxe. Počet studentů mezioborových řešitelských týmů praxe v akademických létech 2011/2012 a 2012/2013 doložený. Hodnotící zprávy o efektivnosti nového systému praxe v jednotlivých létech ověření.