Inovace bakalářských studijních oborů se zaměřením na spolupráci s praxí

Aktivity

  1. Inovace studijních plánů
  2. Proškolení cílové skupiny pracovníků Matematického ústavu
  3. Motivační přednášky odborníků z praxe
  4. Zavedení nového systému praxe studentů
  5. Vytvoření interaktivních distančních studijních opor
  6. Zavedení systému hodnocení kvality výuky
  7. Zavedení systému monitoringu uplatnitelnosti absolventů na trhu práce
  8. Pilotní běh výuky inovovaných a nových předmětů bakalářských oborů
  9. Zavedení systému popularizace studia matematiky
  10. Kontinuální evaluace činností a výstupů projektu

7. Zavedení systému monitoringu uplatnitelnosti absolventů na trhu práce

Systém monitoringu uplatnitelnosti absolventů na trhu práce umožní trvale vyhodnocovat údaje charakterizující zařazování absolventů do pracovního procesu. V prvním kroku bude vytvořena v období leden až květen 2011 metodika monitoringu. Předpokládá se modifikace dotazníku použitého při dotazníkovém šetření uplatnitelnosti absolventů v praxi před vypracováním projektové žádosti. Dále bude upřesněna databáze s kontaktními údaji absolventů jednotlivých oborů, která bude průběžně aktualizována. Na základě anonymního dotazníkového šetření mezi absolventy budou zjišťovány údaje charakterizující zařazování absolventů do pracovního procesu. Získané údaje budou vyhodnocovány a doplňovány do databáze monitoringu zpřístupněném na webových stránkách Matematického ústavu v Opavě. Pilotní běh systému se uskuteční v měsících květen až červenec 2011. Další šetření pak proběhne v době realizace projektu po dvou létech opět v období květen až červenec. Dvouletý cyklus šetření bude uplatňován i v období po skončení projektu.Výstupy monitoringu budou využívány k hodnocení konkurenceschopnosti absolventů na trhu práce, k zjišťování potřeb inovací obsahu a metod výuky a k prezentaci konkrétních příkladů možností uplatnění absolventů inovovaných oborů v praxi. Výsledky monitoringu budou směřovány k cílové skupině akademických pracovníků (motivace studentů ke studiu) a studentů (získání lepšího přehledu o možnostech uplatnění na trhu práce). Metodika monitoringu může být využita i pro další obory studia na Slezské univerzitě, případně na jiných vysokých školách.

Výstupem aktivity bude metodika monitoringu, dokumenty zajišťující realizaci systému, databáze absolventů a výsledky monitoringu.