Inovace bakalářských studijních oborů se zaměřením na spolupráci s praxí

Aktivity

  1. Inovace studijních plánů
  2. Proškolení cílové skupiny pracovníků Matematického ústavu
  3. Motivační přednášky odborníků z praxe
  4. Zavedení nového systému praxe studentů
  5. Vytvoření interaktivních distančních studijních opor
  6. Zavedení systému hodnocení kvality výuky
  7. Zavedení systému monitoringu uplatnitelnosti absolventů na trhu práce
  8. Pilotní běh výuky inovovaných a nových předmětů bakalářských oborů
  9. Zavedení systému popularizace studia matematiky
  10. Kontinuální evaluace činností a výstupů projektu

5. Vytvoření interaktivních distančních studijních opor

Pro zajištění profilujících klíčových kompetencí absolventů a úspěšnou práci mezioborových řešitelských týmů praxe budou vytvořeny studijní materiály nového typu – interaktivní distanční studijní opory s podílem aplikačních úloh a případových studií s prvky animace podporujících názornost a srozumitelnost studovaných témat. Opory v elektronické podobě budou k dispozici pro studenty denního i distančního studia. Tyto opory zajistí podmínky pro efektivnější vedení výuky i samostudium studentů. Opory budou vznikat ve dvou fázích. Nejprve bude vytvořena obsahová náplň opory s algoritmy krokovaných řešených aplikačních úloh a případových studií s vymezením požadavků na interaktivnost. Následně bude pomocí specializovaného softwaru zajištěna interaktivnost studijní opory. Práce s interaktivními distančními studijními oporami bude vyžadovat využití multimediální techniky na učebnách, kterou má již Matematický ústav v současné době k dispozici.

Výstupem aktivity bude 12 recenzovaných interaktivních distančních studijních opor a jejich umístění na server.